Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Paperipalvelu
Kisällintie 11 A
01730 Vantaa
y-tunnus: 0105201-3

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Asiakaspalvelu, Paperipalvelu, puh. 0207 750 444, sähköposti asiakaspalvelu@paperipalvelu.fi

REKISTERIN NIMI

Paperipalvelun toimistotarvikkeiden verkkokaupan paperipalvelu.fi:n asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietojen käyttötarkoituksena on Paperipalvelun ylläpitämän verkkokauppa paperipalvelu.fi asiakassuhteen hoito. Paperipalvelu käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun, tarjonnan kohdistamiseen sekä suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä Paperipalvelu.fi verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai Paperipalvelun edustajan asiakkaan suostumuksella rekisteriin toimittamia tietoja.

Rekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja: yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, henkilön nimi ja sähköpostiosoite sekä tietoja asiakkaan tilauksista ja toimituksista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas
1)luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai
2)tilaa tuotteita

Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE.

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta.
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan varmuuskopioimalla.

Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.